+ Registrer retur av paller og/eller produkter

Viktig? 

 • Registrer alle produkter med riktig antall.
 • Vi henter kun in paller alene hvis det er mer en 50 på plassen.
 • Alle returpaller må merkes med saksid og eventuelt ordrenummer (gjelder ikke tompaller)

Antall

Produkter i retur

Generelle salgsbetingelser

 • Priser i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.
 • Alle priser er FCA Grimstad.
 • Frakt i henhold til den til enhver tid gjeldende fraktliste.
 • Selger har salgspant inntil varen er betalt i sin helhet.
 • Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato.
 • NB! Anvendte produkter ansees som aksepterte. Produkter med åpenbare feil skal ikke anvendes.
 • Øvrige betingelser i henhold til NS–EN 8409 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer.

GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER

 • Ved levering på byggeplass tas det forbehold om at adkomst er egnet for tung transport. Den ansvarlige sjåfør må i hvert enkelt tilfelle bedømme om adkomsten er egnet.
 • Frakt og oppløft beregnes pr. enhet i betong og tegl.
 • Tabellen beregnes på hele lass >1 500 enheter, under denne mengde beregnes del levering/minstefrakt
  Utsettelse av levering senere enn 3 dager før levering må avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • Ved levering på tak, forbeholder vi oss retten til å ta pallene i retur.
 • På grunn av uforutsette hendelser som, tidsforbruk på andre leveringer, trafikkavvikling, tekniske defekter på utstyr, kjøre og hviletider, sykdom mm er det vanskelig å anslå leveringstidspunkt med sikkerhet, vi bestreber oss på å gi beskjed så snart slike situasjoner oppstår, men er ikke økonomisk erstatningspliktig i denne forbindelse.

PLANLEGGING FØR LEVERANSEN

 • Last ned og les siste versjon av leggeanvisning på www.skarpnes.com
 • Beregn hvor mye stein som trengs, og hvordan de skal legges ut på taket. Se video på www.skarpnes.com eller leggeanvisning.
 • Riktig utlegging gjør Skarpnes sin måte til den mest effektive totalt sett. Det blir minimalt med flytting av stein og veldig liten brekkasje
 • Sørg for å få med alt til leveransen og i riktig mengde.
 • Oppgi riktig adresse og mobilnummer til mottaker.
 • Husk ryddig byggeplass fører til bedre tilgang og mindre bæring
 • Sørg for å være nok mannskap ved mottak på tak. Det regnes minst to mann på tak, og at de tar imot minst 1 100 stein i timen, ellers beregnes timepris. Dersom man ikke har trening i dette eller at taket er stort (over 2 000 stein) så er det en fordel med flere enn 2 personer.

VED LEVERANSEN

 • Sjekk at riktig vare, kvalitet og mengde er levert, eventuelle avvik meldes til Skarpnes før anvendelse og skriftlig til post@nullskarpnes.com senest 7 dager etter levering. Det kan med fordel også noteres på pakkseddel sammen med underskrift.
 • Produkter med tofarget overflate (fargespill) kan ha variasjoner og bør derfor blandes ved legging.
 • Varer som tas i bruk er å anse som godtatt, og dermed ikke som reklamasjonsberettiget.

ETTER LEVERANSEN

Retur

 • Retur av standard lagervare i ubrutte forpakninger må avtales på forhånd og da tilkommer reell returfrakt + 20%returomkostninger. Oppstilling av hva som sendes i retur skal registreres på https://www.skarpnes.com/registrer-retur/ og en kopi vedlegges varene. Adresse, forhandler og annen øvrig informasjon må være med. På grunn av taksteins verdi vil det i mange tilfeller ikke lønne seg å returnere fordi omkostningene er for store i forhold til varens verdi.
 • Bestillingsvarer kan ikke returneres/avbestilles med mindre vår leverandør godkjenner det.
 • Kun standard lagervare kan returneres i ubrutte forpakninger.
 • Det tilkommer reell returfrakt.
 • Det tilkommer + 20% returomkostninger.
 • Adresse, forhandler og annen øvrig informasjon må være med. På grunn av taksteins verdi vil det i mange tilfeller ikke lønne seg å returnere fordi omkostningene er for store i forhold til varens verdi.
 • Varene skal være forsvarlig pakket og samlet ved opphenting.
 • Varene må stå tilgjengelig ved avtalt henting.
 • Saksnummer og eventuelt ordrenummer skal være påført hvert kolli.

Reklamasjon

 • Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjon skje skriftlig, innen varene anvendes, og senest 7 dager etter mottagelse. Det må henvises til faktura eller ordrenummer for lettere å identifsere leveransen. Det ytes ikke erstatning for anvendte varer som har synlige defekter.
 • Eventuelle transportskader ved utkjøring med våre biler skal meldes uten opphold ved varens mottak. Det er kjøpers ansvar å dokumentere og få bekreftet slike skader av transportør. Melding om slike skader påføres følgeseddel ved varemottak,og følgeseddel skal signeres av kunde og transportør.
  Ved henting ved våre fabrikker eller distriktslagre opphører vårt ansvar for varen etter opplasting.
 • Dersom det foreligger vesentlige mangler ved varene som selger svarer for, har Skarpnes valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering, eller kreditere en omforent andel av fakturabeløpet.
 • Betongstein produseres ihht. NS–EN 490.
 • Taktegl produseres ihht. NS–EN 1304.
 • Stålplater produseres i henhold til NS-EN 14782
 • Undertak produseres i henhold til NS-EN 13859

Registrer avvik

Forventninger til produktet

 • Takstein, taktegl og takplater er grove bygningsprodukter hvor normal betraktningsavstand er 10-12 meter.
 • Tegl og betong, kan i noen grad få kalkutfelling i form av et hvitt slør som kan oppfattes som fargeforskjeller, dette er en naturlig del av herdeprosessen og forsvinner over tid. Små fargevariasjoner kan også oppstå som et resultat av produksjonsprosess og råmaterialer.
 • Det kan det oppstå såkalte håndteringsmerker, eks. Støv fra ovenforliggende stein som har festet seg til underliggende overflate.
 • Brekkasje må påregnes. Inntil 3% er innenfor normalen.
 • Tegl, betong og takplater kan under produksjon/transport/håndtering få små avskrapninger i overflaten som må aksepteres. Det kan avhjelpes med bruk av reprasjonsmaling. Tegl er et brent naturprodukt og målnøyaktigheten er derfor ikke like høy som på betong og stål, og noen skjevheter/vridninger må forventes og aksepteres. Krakelering, dvs. små sprekker i glasuren kan oppstå pga. forskjellig varmekoeffsient mellom tegl og glasur.
 • Ovenfornevnte punkter har ingen betydning for steinens holdbarhet, og er dermed ikke reklamasjonsberettiget.
 • Garantier gis på funksjonsdyktighet i henhold til standarder og ikke overflater.
 • Produkter med tofarget overflate (fargespill) kan ha variasjoner og bør derfor blandes ved legging.
 • NB! Anvendte produkter ansees som aksepterte. Produkter med åpenbare feil skal ikke anvendes.
 • Årlig ettersyn og eventuell utskrifting av defekte stein er en del av normalt vedlikehold (se FDV

Produktgaranti taktekking (primærtekking)

 • Europeisk Norm danner grunnlaget for produktgarantien på 30 år. Det vil si at produktet gjør sin funksjon med å holde taket tett. På tegl og betong og stål gjelder dette styrke, tetthet og frostsikkerhet. Garantien vil i praksis si at innenfor de 5 første årene erstattes både produkt og arbeidskostnader. Utover 5 år erstattes kun produkter.
 • Garantier gis på funksjonsdyktighet i henhold til standarder og ikke overflater.

Produktgaranti undertak (sekundærtetting)

 • Europeisk Norm danner grunnlaget for produktgarantien. Skarpnes yter normal garanti i henhold til gjeldende bestemmelser for varige forbruksgoder som er 5 år.

Produktgaranti solcelletakstein

Garantiforutsetninger

 • Garantien gjelder Skarpnes produktene ved produktfeil, og betinger riktig håndtering/bruk av varene og i henhold til anvisning og gjeldende lover og regler. Nødvendig vedlikehold/ettersyn forutsettes utført og følgeskader i denne sammenheng er dermed ikke inkludert.
 • Skarpnes forbeholder seg rette til å velge hvem som eventuelt skal gjøre jobben. Hvis det under arbeidet viser seg at problemene helt eller delvis skyldes andre forhold skal det umiddelbart opplyses om. Kostnadene fordeles i henhold til årsak mellom oppdragsgiver og Skarpnes.
 • Skarpnes driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg retten til eventuelle spesifkasjonsendringer.
 • Hvis varen ikke lenger er i produksjon forbeholder Skarpnes seg retten til å levere et tilnærmet tilsvarende produkt fra vårt sortiment.
 • Kostnader for avklaringer omkring garantien fra eksterne instanser dekkes av Skarpnes hvis det viser seg å være produktfeil.
 • Indirekte tap som følge av eventuelle feil og mangler dekkes ikke.
 • Garantien gjelder ikke forhold utenfor vår kontroll som f.eks naturskader.
 • Normalt vedlikehold i henhold til FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) følges. Du finner FDV for Skarpnes produkter på siden for produktdokumentasjon.

Systemgaranti

Ved å bruke Skarpnes undertaksprodukter sammen med taktekkingsprodukter i betong, tegl eller stål yter Skarpnes en utvidet systemgaranti på takløsningen som helhet fra undertak og opp. Varigheten avhenger av valgte undertaksprodukt og gjøres gjeldende fra det året undertaket er produsert.

Se egne beskrivelser for utfyllende informasjon.