Takstein og bærekraft !

“Bærekraft er en selvfølge, og vi skal bli best i vår bransje» sier Jens Tveite med-eier og ansvarlig for bærekraft i Skarpnes. Vi ønsker å bidra til oppfyllelsen av de bærekraftsmålene med fokus hvor vi som bedrift kan gjøre en forskjell. 

Det å være bærekraftig er et vidt begrep som ofte har forskjellig betydning etter hvem en spør. Skarpnes har valgt å ta utgangspunkt i 3 av FN’s 17 bærekraftsmål. 

7. Ren energi til alle.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

13. Stoppe klimaendringene.

I følge EU står bygningsbransjen for en tredjedel av alt avfall i EU sonen, vi i bransjen har et utvidet ansvar for å redusere dette.

Betong er hovedkomponenten i vår produksjon. Fordelen med betong er at det ikke er nødvendig med tilførsel av energi under herdeprosessen. Herdeprosessen avgir faktisk varme som blir gjenbrukt til oppvarming av fabrikken.

Betong er verdens mest brukte bygningmateriale med meget lang holdbarhet, og lite behov for vedlikehold. Pr. idag utgjør betong 5-7 % av det totale co² utslippet på verdensbasis. Bransjen jobber hardt med å endre dette, og vår leverandør av sement, Norcem, har en visjon om å gjøre betong til et nullutslippsprodukt innen 2030. Se deres banebrytende program om co² fangst. https://ccsnorway.com/no/fangst-norcem/.

En lite kjent egenskap med betongtakstein er at den i løpet av levetiden absorberer omkring 25% av den CO² som genereres under produksjon. Denne prosessen kalles karbonatisering.

Vi har tre strategier:

  • Fortsette og utvikle produkter med lang levetid samt utvikle gjenvinningstjenester.
  • Utvikle produkter som kan produsere elektrisitet (BIPV – Building Integrated Photo Voltaic)
  • Forbedre EPD dokumentasjonen gjennom miljøforbedringer i den daglige driften.

Produkter med høy kvalitet og lang levetid er bærekraftig
Gjennom hele selskapets historie har vi arbeidet for at våre produkter skal vare lenge – faktisk kan våre betongtakstein vare i hundre år med riktig stell og vedlikehold. Ved å redusere utskiftningstakten for sluttbrukeren redusere vi avfalls syklusen. Se også EPD på slutten av denne artikkelen.

Vi ønsker å lansere løsninger for retur og gjenvinning av gamle/brukte takstein slik at våre produkter blir del av en sirkulær økonomi.

Taket på bildet under ble lagt på Skarpnes utenfor Arendal for snart 100 år siden og gjøre jobben fremdeles

Takstein og bærekraft ! 1
Takstein og bærekraft ! 2
Produser strøm på taket ditt (BIPV – Building Integrated Photo Voltaic)

Vi har utviklet en takstein – OVATI med integrert solpanel (BIPV). Steinen inngår i en familie av flate takstein med moderne design og uttrykk. Den gir våre kunder muligheten til å gjøre bygninger strøm produserende og dermed bidra til det grønne skiftet. I fremtiden tror vi alle bygg vil ha en eller annen løsning for produksjon av elektrisitet. Vi mottar støtte fra EU gjennom Horizon 2020 programmet for å videreutvikle denne løsningen.  Les mer om OVATI på våre websider.

Takstein og bærekraft ! 3
Takstein og bærekraft ! 4

Produksjon, lager og egne transportmidler

I tillegg til å utvikle produkter med lang levetid og integrerte solceller, arbeider vi for at den daglige driften skal bli mer bærekraftig. Vi er kommer langt på vei og våre målsetninger er:

  • Innen utgangen av 2024 er målet at hele vår truck og personbilpark er elektrisk.
  • Redusere innkjøpt energi med 25% innen utgangen av 2024
  • Gjenbruk av vann i produksjonen

Sand er en av hoved ingrediensene i produksjonen av våre taksteiner. Vi har eget sandtak få kilometer fra fabrikken og produksjonen foregår i Grimstad. Kortreist med andre ord.

Vi ønsker å redusere forbruk av elektrisitet i produksjonen og i våre bygninger. Prosjektet ble startet i  2021 og allerede nå ser vi de første resultatene. Strømforbruket er redusert med 30% hittil i 2022. Vi har installert effektstyringssystem på el-forsyningen for å jevne ut effekttoppene. Det avlaster el-nettet og har en positiv effekt samfunnsmessig. Vi bytter all belysning til LED, optimalisert oppvarming og ventilasjon samt endret rutiner og system for å slå av/på maskiner lys og utstyr. Vi har også tilførsel fra 5 egne solcellesystemer.

Vi arbeider daglig for å forbedre våre produksjonsprosesser slik at vi har reduserer feilproduksjoner og prosjekt for å kunne resirkulere brukte takstein samt finne nye bruksområder for dem.

Det er lenge siden vi begynte å resirkulere papp, plastikk og gjenbruke vann fra produksjonen. I 2021 startet vi et program for å resirkulere paller – vi samler inn paller i størst mulig grad og bruker disse på nytt. Det er 20 000 paller som ikke blir søppel men brukt på nytt. 

 
Takstein og bærekraft ! 5
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD®

Vi har valgt å bruke EPD dokumentasjon for måling av vår bærekraft.

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD® brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, og står for Environmental Product Declaration. Denne standardiserte metoden sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Vi vet at våre kunder er opptatt av miljø, klimautslipp og klimaavtrykk. Derfor ønsker vi å fokusere på bevissthet rundt produksjon, transport og levetid på våre betongprodukter.

Over en lengre tid har vi derfor jobbet med å få fullført EPD®-dokumentasjon på våre betongprodukter. Vi ønsker å fremme egenskaper og kvalifikasjoner på våre betongprodukter samtidig som vi målbevisst jobber videre med å forbedre vår EPD.

Skarpnes kan ved forespørsel lage EPD® spesifikt pr. prosjekt.

Les mer om EPD® og livsløpsanalyser hos vår samarbeidspartner LCA Norge lca.no/hva-er-epd/

Takstein og bærekraft ! 6
Takstein og bærekraft ! 7

Behandlet stein: EPD ID: NEPD-2709-1409
Ubehandlet stein: EPD ID: NEPD-2708-1410

Takstein og bærekraft ! 8